Henvendelse og visitation

Ved henvendelse og forespørgsel fra en kommune vedr. ledige pladser på Firkløveren, gives der af lederen en kort beskrivelse af opholdsstedet, samt tilbud om at komme ud og opleve institutionen.

Den anbringende kommune fremsender herefter sagen skriftligt med efterfølgende samtaler direkte til opholdsstedets leder Karen Larsen.

Efterfølgende vurderes det om barnet/ den unge ligger indenfor målgruppen og om barnet/den unges problematikker er svarende til Firkløverens kompetencer og aktuelle børn/unge gruppe.

Hvis der vurderes, at barnet/den unge vil kunne profitere af vores tilbud, Indgås der aftale med rådgiver, og dialog om indskrivnings processen. Tidligere har vi haft gode erfaringer med besøg på institutionen eller i hjemmet, inden endelig indflytning.

Ved visitations-mødet deltager sagsbehandler, leder og den medarbejder som på sigt på tænkes at skulle varetage kontaktrollen til det pågældende barn/den unge.

På baggrund af visitationsmødet træffer opholdstedet og anbringende kommune en endelig afgørelse om en eventuel anbringelse. Herefter fremsendes de nødvendige papirer på barnet/den unge til tilsynsførende myndighed.

Kontaktperson
Til hver enkelt barn/ung er der tilknyttet en primær og sekundær kontaktperson der foruden, at have ansvaret for arbejdet omkring den enkelte også er koordinerende i forhold til forældresamarbejde, skole/fritidsaktiviteter, tøj indkøb og samarbejdet med sagsbehandler m.m.

Økonomi
Børn og unge som har et behov for særlig støtte udover det opholdstedet kan tilbyde afklares i selve visitationen eks. psykologstøtte, specialbehandling samt fast ordineret medicin. Barnet – den unge skal endvidere været en del af et skole/dagtilbud.

Inden indflytning på Firkløveren skal der forelægge en underskrevet kontrakt og de praktiske og økonomiske aftaler skal være på plads.

Anbringelsesprocessen
Der forventes, at anbringende kommune lever op til de lovmæssige krav i forhold til udarbejdelse af en detaljeret og velbeskrevet handleplan, samt løbende opfølgning.