Vi er gode til​

​Relationer og nærvær

Som for os er nøglen til, at kunne arbejde konstruktivt med den enkelte. Igennem relationer og nærvær tilstræber vi at sammen med den enkelte at skabe fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker. vi anvender følgende elementer i dette arbejde.

​Åben dialog

Handler om at kommunikere åbent – at vi kan sige hvad vi mener/føler og at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser ting forskelligt. Vi skaber rum for, at den enkelte kommer til orde og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på følelser.

​Tydelighed

Vi tilstræber dagligt at være tydelige i måden vi indgår med børnene på. Dette for at skabe tryghed og afklaring, da vi har erfaret at det mindsker misforståelser, og usikkerhed om hvor vi har hinanden. Vi forsøger at sætte ord på det intuitive og stemningerne i samspillet med børnene/ de unge, og dermed afvæbner situationer der kan opleves konfliktfyldte og følelsen af ikke at blive forstået. Vi øver os, og børnene/ de unge er vores bedste sparringspartnere.

​Tillid

Er baseret på, at vi som voksne er nærværende og autentisk i kontakten og altid skal være til at stole på. Vi skal holde hvad vi lover, og ikke love mere end vi kan holde. Som voksen begår vi også fejl, og ved at påtage os ansvaret for egen del, arbejder vi med at bevare tilliden og troen på at den enkelte er værdifuld.

​Rummelighed

Vi er forskellige, har forskellige holdninger, hudfarve, køn etc. Vi ønsker at skabe rum for og accept af denne kendsgerning og mangfoldighed.

​Ros og anerkendelse

Mener vi er til større gavn for den unge end ris. Ved ros formår den unge at gøre mere af “det gode”, mens ris kan virke determinerende og anspore til mere negativ adfærd. I vores praksis fokuserer vi på kompetencer, muligheder og “det der virker”.

Omsorg

Vi tror på, at et omsorgsfuldt miljø skaber rum for udvikling. Omsorg kan have forskellige “ansigter”, og komme til udtryk på forskellig vis.

​Fællesskab og deltagelse

Deltagelse i de daglige gøremål på opholdsstedet og i dét at skabe et hjem sammen, er et afgørende fundament, som vi ønsker at give de unge med på vejen. Det gør vi ved at samtale om nødvendigheden af vaner, rutiner og forpligtelser, når den enkelte udviser modenhed og parrathed til det, som en del af forberedelse til voksenlivets krav og forpligtelser i forhold til arbejde, hjem og familie.

​Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er en integreret del af vores praksis. Vi ser forældrene som en uadskillelig del af den helhed, der berøre vores børn og unge. Der er kontinuerlig kontakt til forældrene telefonisk og i overlap situationer, hvor børnene er på hjemmeweekends eller ferie.

​Firkløveren står altid til rådighed, og kan i hjemmeweekender træffes på personaletelefonen, hvis ikke andet er informeret. Der er altid personale på arbejde, for børnene/de unge og deres forælder, og bruges som ”back up” med råd og vejledning, samt afhentning af barnet/den unge i situationer, hvor der vurderes at være behov for dette.​

​Forældrene inddrages i de ting der sker omkring barnet/den unge med muligheden for deltagelse i de aktiviteter der er omkring det enkelte barn/ung. Vi ser denne metode skabe en større tryghed hos barnet/den unge og forældrene i anbringelsesperioden, hvor formålet ligeledes er, at barnet/den unge skal se/hører og mærke, at mor/far og Firkløveren er samarbejdspartnere, som på hver deres måde yder en indsats for at gøre det bedste for dem.

​Vi ser det nødvendigt og med positiv effekt, at vi i vores behandlingsarbejde tager ansvar i forhold til, at være der for forældrene og tilbyde dem den vejledning og rådgivning de har brug i forhold til, at sikre kontinuitet i barnet/den unges hverdag som er gældende både på vores opholdssted og ved ophold i hjemmet. Det er vigtigt for os at få skabt en kontakt til forældrene som bygger på respekt for den enkelte og vores forskelligheder.