Vedtægter for Fonden Opholdsstedet Firkløveren
​(Revideret d. 11-6-2014)

​§ 1.
Fonden for opholdsstedet Firkløveren
Mølholtvej 68
9330 Dronninglund​

Stk.1
Fonden For Opholdsstedet Firkløveren

Stk. 2
Mølholdtvej 68
9330. Dronninglund
Frederikshavn kommune


§ 2. Stiftelse

Stk. 1

Opholdsstedet Firkløveren er etableret som en fond med selvstændig bestyrelse. Fonden er etableret i henhold til lov om social service servicelovens § 142 stk. 5.

Fonden er stiftet d. 27. April .2009 af Karen Larsen og Charlotte Grønning.

Stk.2

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsesdagen kr. 10.000,-, hvilket er indskudt kontant.

Grundkapitalen indsættes på spærret konto i et pengeinstitut og forsynes med fornøden klausul herom.

Der kan ikke rådes over stiftelseskapitalen uden tilsynsførende kommunes forudgående samtykke.

Ingen del af fondens formue eller udbytte heraf kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller dennes familie eller på anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.

Stk. 3

Fonden er en ikke erhvervsdrivende fond, som er undtaget fra fondsloven § 1, stk. 2, nr. 7.

Stk. 4

Tilsyn Nord godkender og fører tilsyn med fonden og dens virke i henhold til servicelovens regler om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og bo-tilbud.

Stk. 5

Der er ikke tillagt stifter eller anden særlige rettigheder.

§ 3. Formål

Stk. 1

Fondens formål er at yde støtte og omsorg for børn og unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet.

Fondens formål kan bl.a. opnås ved oprettelse og drift af et opholdssted

§ 4. Drift og formue

Stk. 1

Fondens drift finansieres ved ydelser fra visiterende offentlige myndighed.

Stk. 2

Modtager fonden donationer i form af gaver, arv eller legat anvendes disse efter giveres ønske til fremme af fondes formålsbestemmelse.

Stk. 3

Fondens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Fondens midler kan ikke anvendes enkelt personer til private gøremål.

Stk. 4

Tilsynsmyndigheden skal godkende beslutning om anvendelse af et evt. driftsoverskud.

Et evt. driftsoverskud kan kun anvendes til hensættelse til konsolidering og udvikling eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling – alt efter godkendelse af tilsynsførende kommune. ”

I tilfælde af opløsning træffer tilsynsmyndighed bestemmelse om anvendelsen af fondens midler. Bestyrelsen har mulighed for at tilkendegive, hvilket formål den anser for velegnet.

§ 5. Hæftelse

Stk. 1

For fondens forpligtelser hæfter fonden alene med sin formue.

§ 6. Fondens overordnede ledelse

Stk.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med sit formål samt gældende regler, herunder lov om social service og de af tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinjer.

Stk. 2

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etablerings-udgifter samt formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Stk. 3

Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af leder, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen, herunder kontakten med tilsynsførende myndighed og de anbringende myndigheder.

§ 7. Bestyrelse

Stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er opholdsstedet Firkløverens øverste myndighed.

Bestyrelsen er udpeget ud fra følgende kriterier:

  1. 1 medarbejderrepræsentant udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere på opholdsstedet
  2. 1 medlem ud fra det kriterium, at den pågældende besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for det socialpædagogiske, psykologiske eller sundhedsmæssige område
  3. 1 medlem ud fra det kriterium, at den pågældende bestrider en overordnet stilling eller hverv og som nyder offentlig tillid
  4. 1 person ud fra det kriterium, at den pågældende besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for det finansielle og/eller det juridiske område
  5. 1 medlem udpeges af Frederikshavn Kommune. Måtte Frederikshavn Kommune ikke ønske at udpege et medlem til bestyrelsen, forøges antallet af medlemmer udpeget efter stk. 1 og eller 2

Meddelelse om ændringer i bestyrelsens sammensætning skal straks indgives til tilsynsførende myndighed.

Stk. 2

Bestyrelsen skal til enhver tid være uafhængig af stifter.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og sekretær.

Stk.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede såfremt bestyrelsen har 5 medlemmer.

Stk. 5

Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, herudover så ofte formanden eller 2 medlemmer ønsker det.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel.

Stk. 7

Over forhandlinger i bestyrelsen føres der protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Stk. 8

Bestyrelsen kan fastsætte forretningsorden.

Stk. 9

Afgår et bestyrelsesmedlem skal nyt udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 5 medlemmer. Afgående bestyrelsesmedlem fortsætter indtil gen-udpegning har fundet sted.

Stk. 10

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hverves art og arbejdets omfang.

Stk.11

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.​

§ 8. Den daglige ledelse

Stk. 1

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift under ansvar overfor bestyrelsen. Den daglige ledelse skal se med respekt for fondens formålsbestemmelser med gældende regler, herunder lov om social service samt de af tilsynsførende myndighed gældende.

Stk.2

Lederen ansætter og afskediger medarbejdere. Tilsynsførende myndighed orienteres om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

§ 9. Tegning og fuldmagt

Stk. 1

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og barkfuldmagter til lederen af opholdsstedet. Stk. 2

Indkøb til opholdsstedet til brug i den daglige drift kan foretages af den til enhver tid fungerende leder indtil et beløb fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen.

§ 10. Regnskab, revision og budget

Stk. 1

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.

Stk. 2

Fondens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 3

Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til udgangen af år 2009

Stk. 4

Revideret regnskab skal foreligge bestyrelsen inden d. 1. april.

Stk. 6

Bestyrelsen påser, at der føres et nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etablerings udgifter samt Formuebevægelser.

Stk. 7

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 8

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til de enhver tid gældende regler herom og eventuelle betingelser i tilsynsmyndighedens godkendelse, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 9

Bestyrelsen påser, at lederen udarbejder et budget for opholdsstedets drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse.

§ 11. Ekstraordinære dispositioner.

Stk.1

Tilsynsførende myndighed skal godkende ekstraordinære dispositioner, herunder beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, optagelse eller overtagelse af lån, ændring af lånevilkår, forpligtelse ved kaution eller anden økonomisk garanti eller ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtigelser af betydning for driftsbudget og regnskab og som ikke er aftalt i forbindelse med den årlige budgetgodkendelse samt øvrige dispositioner, som ville kunne bringe fondens eksistens i fare.

Stk.2

Beslutning om ekstraordinære dispositioner træffes af bestyrelsen med ¾ flertal.

§ 12. Ændringer i vedtægter

Stk. 1

Ændringer i nærværende vedtægter kan med 2/3 flertal besluttes af bestyrelsen på et møde indkaldt med varsel i henhold til § 6.”

Stk. 2

Vedtægtsændringer skal godkendes af tilsynsførende myndighed.

Stk.3

Væsentlige vedtægtsændringer kræver endvidere civilstyrelsens godkendelse.

§ 13. Sammenlægning og opløsning

Stk. 1

Beslutning om sammenlægning eller opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med ¾ flertal på to hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2

Beslutning om sammenlægning eller opløsning skal godkendes af tilsynsførende myndighed og af Civilstyrelsen.

Stk.3

Ved opløsning skal træffer tilsynsførende myndighed bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

​Revideret d. 11-6-2014